Deze website Hulmiddelbezorgd.nl wordt beheerd door Hulpmiddelbezorgd B.V. (hierna ook: wij/we, ons/onze). Via deze website kunt u als zorgverlener eenvoudig uw cliënten registeren, voor hen producten selecteren en bestellen. Wij verzorgen vervolgens de ondersteuning aan uw cliënt in de thuissituatie, zoals de bezorging van de producten, verlenen van klantenservice en advisering over het gebruik van de producten.

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u – mede namens de zorginstelling waaraan u als zorgverlener verbonden bent en mede namens uw cliënt, dat deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Bij elke registratie van een nieuwe cliënt en bij elke te plaatsen bestelling verklaart u akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, en uw cliënt over de inhoud van deze voorwaarden in te lichten.
Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
Laatste update van deze Gebruiksvoorwaarden Hulpmiddelbezorgd.nl: 24 mei 2016

Deze website wordt beheerd door Hulpmiddelbezorgd B.V., geregistreerd onder KvK nummer 63132370 0000 en statutair gevestigd aan de Erasmusweg 10 te Culemborg; Postbus 567 (4100 AN) Culemborg; email: service@hulpmiddelbezorgd.nl; telefoonnummer: 0800 2110; BTW nummer: NL855106232B01.

Hoe kunt u als zorgverlener gebruikmaken van Hulpmiddelbezorgd.nl?

Indien u als zorgverlener van onze diensten via Hulpmiddelbezorgd.nl gebruik wenst te maken, dient u als zorgverlener ingeschreven staan en uit dien hoofde te beschikken over een BIG-registratienummer. U staat ook ervoor in dat u bevoegd bent om namens de zorginstelling waaraan u verbonden bent, gebruik te maken van deze website en producten te bestellen.
Tevens dient u ervoor zorg te dragen dat u de expliciete toestemming heeft van uw cliënten om hen bij ons te registeren, namens hen bij ons producten te bestellen, en onze ondersteuning aan uw cliënten gerelateerd aan hun gebruik van de producten te verlenen. U of uw zorginstelling dient zelf te kunnen aantonen dat u hun toestemming daarvoor heeft verkregen. Deze toestemming vloeit niet automatisch voort uit de behandelingsovereenkomst die u met hen heeft.

Aanmaken account

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening die wij via deze website aan u en uw cliënten aanbieden, moet u eerst een account bij ons aanmaken door u bij ons aan te melden. Voor het aanmaken van uw account, vragen wij u om ons enige persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, geslacht, de naam van de zorginstelling waaraan u verbonden bent, uw BIG registratienummer, uw telefoonnummer en uw email adres (die als login zal worden gebruikt). Aan het aanmaken van een account zijn geen kosten verbonden.

Wij zullen de ontvangst van uw aanvraag tot het aanmaken van een account per email aan u bevestigen. Nadat u uw account heeft geactiveerd, kunt u uw cliënten – met hun toestemming – bij ons registeren, producten selecteren en namens hen bestellingen plaatsen. Ter bescherming van uw gegevens en die van uw cliënten dient u uw account met een veilig wachtwoord te beveiligen. Maak ook steeds gebruik van een veilige computer- en/of telefoon(verbinding). Als u vermoedt dat uw account onbevoegd wordt gebruikt, dient u ons hierover onmiddellijk te informeren.

Wij kunnen uw verzoek voor het aanmaken van een account weigeren. Als dit zich voordoet, zullen wij u dit per email laten weten.
U mag uw account alleen gebruiken in het kader van onze dienstverlening. Het is niet toegestaan om uw account voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken.

Gebruik van Hulpmiddelbezorgd.nl

Als u eenmaal uw account heeft geactiveerd, kunt u uw cliënten, die daarvoor hun toestemming aan u (c.q. uw zorginstelling) hebben gegeven, bij ons registeren, voor hen producten selecteren en voor hen bestellen, zodat deze producten door ons bij hen thuis kunnen worden bezorgd en wij de declaratie bij de zorgverzekeraar kunnen verzorgen. Volg hiertoe de instructies op onze website.

Bepalingen voor uw cliënten

U dient uw cliënten te informeren over de producten die u namens hen selecteert en bij ons bestelt. Tevens dient u uw cliënten te informeren over onze ondersteuning aan de cliënt.
U bent ervoor verantwoordelijk om de juiste benodigde producten aan uw cliënten voor te schrijven en voor hen te selecteren op onze website. U bent (en/of uw zorginstelling is) tevens zelfstandig verantwoordelijk voor het invoeren en vastleggen van de correcte, volledige en actuele benodigde gegevens voor het uitvoeren van onze diensten, inclusief de verzorging van declaraties aan zorgverzekeraars, het leveren van de producten en verzorging van de ondersteuning hiervoor aan uw cliënten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en werking van de producten.
Wij bezorgen de producten die u namens uw cliënten bij ons heeft geselecteerd en besteld bij de desbetreffende cliënten op hun adres, zoals door u vastgelegd op onze website. Wij verzorgen de declaraties aan de zorgverzekeraars voor de bestelde producten en kunnen voordat de bestelling wordt geaccepteerd en uitgevoerd controleren of het in aanmerking komt voor vergoeding door de betreffende zorgverzekeraar.

Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement.
U bent (en/of uw zorginstelling is) zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van uw cliënten in overeenstemming met de toepassing privacy wet- en regelgeving. U staat ervoor in dat u de juiste en volledige gegevens van uw cliënten aan ons verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Onze website is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor om (delen van) de website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u (of uw zorginstelling dan wel uw cliënten) daar enige rechten uit kunt ontlenen.
U zult ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen uw cliënten, verband houdend met of voortvloeiend uit het door u niet of op niet correcte wijze nakomen van uw verplichtingen jegens ons of een derde.

Beëindiging account

Uw account kan door u of door ons op elk moment, zonder opgave van redenen, worden beëindigd met onmiddellijke ingang. U kunt uw account beëindigen door ons hiertoe een verzoek te sturen op het emailadres service@hulpmiddelbezorgd.nl. Wij informeren u per email wanneer wij uw account hebben afgesloten.
Na beëindiging van uw account blijven deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op elk gebruik dat u maakt van onze website en de (financiële) afhandeling van de reeds via de website geplaatste bestellingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.